સદગુરૂ તમે મારા તારણહાર Lyrics ગુજરાતીમાં || ગુજરાતી ભજન

 
A Sadguru Tame Mara Taranhaar Lyrics || Bhajan Lyrics || Prabhatiya

Song Credits :-
Singers: Lalita Ghodadra
Lyrics : Traditional
Label : T-Series

સદગુરૂ તમે મારા તારણહાર Lyrics ગુજરાતીમાં 

હે સદ્દગુરૂ તમે મારા તારણહાર
હે હરિ ગુરૂ તમે મારા તારણહાર
આજ મારી રાંક ની અરજી રે ખાવન ધણી સાંભળજો
ગુરૂજી હો ..હો ..હો ..હોજી
હે સદ્દગુરૂ મારો તારણહાર
હરિ ગુરૂ મારો તારણહાર
આજ મારી રાંક ની અરજી રે ખાવન ધણી સાંભળજો
ગુરૂજી હો ..હો ..હો ..હોજી
એવા ઊંડા રે સાગર ને હંસલા નીર ઘણા
ગુરૂજી હો ..હો ..હો ..હોજી
એવા ઊંડા રે સાગર ને હંસલા નીર ઘણા
ગુરૂજી હો ..હો ..હો ..હોજી
કે બેડી મારી કેમ કરી ઉતરે પાર
બેડી મારી કેમ કરી ઉતરે પાર
આજ મારી રાંક ની અરજી રે ખાવન ધણી સાંભળજો
ગુરૂજી હો ..હો ..હો ..હોજી
હે સદ્દગુરૂ મારો તારણહાર
હરિ ગુરૂ મારો તારણહાર
આજ મારી રાંક ની અરજી રે ખાવન ધણી સાંભળજો
ગુરૂજી હો ..હો ..હો ..હોજી
એવા ઊંચા પર્વતને હંસલા બોલ ઘણા
ગુરૂજી હો ..હો ..હો ..હોજી
એવા ઊંચા પર્વતને હંસલા બોલ ઘણા
ગુરૂજી હો ..હો ..હો ..હોજી
 કે આડી કાંટા કેરી વાડ
આડી કાંટા કેરી વાડ
આજ મારી રાંક ની અરજી રે ખાવન ધણી સાંભળજો
ગુરૂજી હો ..હો ..હો ..હોજી
સદ્દગુરૂ મારો તારણહાર
હરિ ગુરૂ મારો તારણહાર
આજ મારી રાંક ની અરજી રે ખાવન ધણી સાંભળજો
ગુરૂજી હો ..હો ..હો ..હોજી
આવા ગુરૂના પ્રતાપે ડુંગરપુરી બોલ્યા
ગુરૂજી હો ..હો ..હો ..હોજી
આવા ગુરૂના પ્રતાપે ડુંગરપુરી બોલ્યા
ગુરૂજી હો ..હો ..હો ..હોજી
કે દેજો અમને તમારા ચરણોમાં વાસ
દેજો અમને તમારા ચરણોમાં વાસ
આજ મારી રાંક ની અરજી રે ખાવન ધણી સાંભળજો
ગુરૂજી હો ..હો ..હો ..હોજી
હે સદ્દગુરૂ મારો તારણહાર
હરિ ગુરૂ મારો તારણહાર
આજ મારી રાંક ની અરજી રે ખાવન ધણી સાંભળજો
ગુરૂજી હો ..હો ..હો ..હોજી
ગુરૂજી હો ..હો ..હો ..હોજી
ગુરૂજી હો ..હો ..હો ..હોજી

Gujarati Bhajan Sadguru Tame Mara Taranhaar Video Also Watch एक टिप्पणी भेजें

Connect with me.

और नया पुराने