હાલાજી તારા હાથ વખાણું Lyrics ગુજરાતીમાં || Aditya Gadhavi

                        

                    "Explore the vibrant beats of the cultural extravaganza with 'Halaji Tara Hath Vakhanu,' a mesmerizing Garba song that echoes the soulful voices of Aditya Gadhvi and Jigardan Gadhavi. Aditya Gadhvi, renowned for his lyrical prowess, has penned the unforgettable 'Khalasi,' adding another gem to his repertoire. Featured in the album 'Rumjat 2,' this Garba sensation is a celebration of traditional music and dance. Immerse yourself in the rich tapestry of Gujarati culture as you delve into the rhythmic magic of 'Halaji Tara Hath Vakhanu,' an ode to the joyous spirit of Garba revelry. Discover the lyrics and immerse yourself in the essence of this cultural masterpiece on our lyrics website."Play ▶️ Halaji Tara Hath Vakhanu Song👇👇👇


Halaji Tara Hath Vakhanu Lyrics ગુજરાતીમાં 

 અબ્જાણીયો જણીયો જંગલ માં વસે અને ઘોડા નો એ દાતાર,

પણ તૃઠ્યો રવાલજામ ને જ રે, એ એણે હાંકી દીધો હાલાર


હાલાજી તારા હાથ વખાણું કે પટ્ટી તારા પગલા વખાણું,

હાલાજી તારા હાથ વખાણું કે પટ્ટી તારા પગલા વખાણું,

હે... રાવણ સરીખો રાગીયો ને પરગટ મેરુ પ્રમાણ,

હાલાજી...


હે કમ ઢળે ભોમ હરધોડ પ્રાણ મુગટ અતિ પાયો, 

દે સુરા વન જામ અંગે આપે પછડાયો, 

હુઈ પતંકા હાંક ત્રુટી સિંધન સંચાના, 

મરતા જોર મરદ એ તીરે અમંગલ તાણા,

હાલાજી...


હે ખ્યાકે ખુલી જાણ અંગે મેહેરણે અજાણી 

પટ્ટી ભોળી પૂંઠ તખ્ત  ખાન મેલે તાણી 

આગે ભાગ્યો જાય ભોમે અંતર નવ ભાંગે 

આણે મન ઉચાટ  લેખ લખ દાવન લાગે 

હાલાજી...


એ અસી બાજાવું ડાણી પવન વેગે પડકારી 

ત્રુટી તારા જેમ ધીર કંકણ દજદાણી 

બરછટ જોર મરણ ભીમ ભારત બછુંટો 

પરે કોઢ  કર ટાઢ સંખલે વંકર ત્રુઈટો 

હાલાજી...


એ કામ હંસ વેદ ચડ્યો વેદ પર સિંહ બિરાજે 

સિંહે સાગર શિર ધર્યો તાપર પરડો ગિરિવર ગાજે 

ગિરિવર પર એક કમલ કમલ બીચ કોયલ બોલે 

કોયલ કે એક કીર કીર પર મૃગ હી ડોલે 

મૃગે શશીધર સિંહ ધર્યો તાપર તો શેષ બિરાજે 

કહે કવિજન સુનો ગુણીજન હંસ ભાર કિતનો સહે 

રે ભાઈ હંસ ભાર કિતનો સહે 


Aditya Gadhavi ના અન્ય Virel Songs 

એવો કોણ છે ખલાસી મને કૈદો ને LYRICS ગુજરાતીમાં || KHALASI || ADITYA GADHVI

સપના વિનાની આખી રાત Lyrics ગુજરાતીમાં || ADITYA GADHAVI

Halaji Tara Hath Vakhanu || Aditya Gadhavi|| Garba Song Videoएक टिप्पणी भेजें

Connect with me.

और नया पुराने