એવો કોણ છે ખલાસી મને કૈદો ને Lyrics ગુજરાતીમાં || Khalasi || Aditya Gadhvi

                 Introducing "Khalasi," also known as "Gotilo Tame Gotilo," a captivating song from 'Coke Studio Bharat' that tells the story of a courageous sailor embarking on a boundless expedition along the shores of Gujarat. This musical masterpiece delves into his adventurous journey, his joyful encounters, and the unwavering zeal with which he embraces life while sailing away. Achint Thakkar, a renowned music composer drawing inspiration from the 1970s, leads the song, and alongside him is the celebrated playback singer from Gujarat, Aditya Gadhvi, known for his diverse language renditions and chart-topping hits.
                The essence of the song "Gotilo Tame Gotilo" lies in its soul-stirring lyrics written by Saumya Joshi and its emotive composition by Achint. The song portrays the sailor's unquenchable thirst for exploration, narrating his journey from the shore to the vast sea while his heart resonates with the call of the waves. The fusion of emotions and melodies creates an enchanting musical journey that captivates listeners.


એવો કોણ છે ખલાસી મને કૈદો ને Lyrics ગુજરાતીમાં || Khalasi || Aditya Gadhvi


ગોતિલો ગોતીલો Lyrics ગુજરાતીમાં || Khalasi || Aditya Gadhvi ||

FAQS :
1. Who wrote Khalasi Song ?
Ans: Saumya Joshi
2. Which is Khalasi song language ? 
Ans. Gujarati
3. What is Khalasi song meaning in gujarati ?
Ans. Karbhari (કારભારી)      
     
        


KHALASI (મને કૈદો ને)LYRICS IN GUJARATI 

[પ્રસ્તાવના]

 ગોતીલો
ગોતીલો તમે ગોતીલો ગોતીલો ગોતીલો
નથી જે માઝામા
ખાલી વાવતા ધજા મા
એવો હાડ નો પ્રવાસી ગોતીલો
ગોતીલો તમે ગોતીલો ગોતીલો ગોતીલો
ગોતીલો તમે ગોતીલો ગોતીલો ગોતીલો
નથી જે માઝામા
ખાલી વાવતા ધજા મા
એવો હાડ નો પ્રવાસી ગોતીલો

[ગાથા 1]
કાંઠેથી જાં તુ જા, દરિએ
દરિએથી જા તુ જા, તલિએ
કાંઠેથી જા તુ જા
ગોતીલો તમે ગોતીલો ગોતીલો ગોતીલો, ઓહો
કાંઠેથી જા તુ જા-જા
દરિએ થી જા તુ જા, તલિએ
કાંઠેથી જા તુ જા
ગોતીલો તમે ગોતીલો ગોતીલો ગોતીલો
ગોતીલો તમે ગોતીલો ગોતીલો ગોતીલો


ગોતીલો તમે ગોતીલો ગોતીલો ગોતીલો
એવો કોણ છે ખલાસી
 મને કૈદોને

[પૂર્વ-ગાથા]
એ વેહવા દો, વેહવા દો, વેહવા દો જ્યાં વહિએ
વેહવા દો વેહવા દો, વેહવા દો
રેવાડો, રેવાડો, રેવાડો જ્યાં છાઇએ
રેવાડો, રેવાડો, રેવાડો
વેહવા દો, વેહવા દો, વેહવા દો, આહી
રેવાડો, રેવાડો, રેવાડો, આહી

[ગાથા]
નથી જે માઝામા
ખાલી વાવતા ધજા મા
એવો હાડ નો પ્રવાસી ગોતીલો
એવો કોણ છે ખલાસી મને કૈદોને
એના થામ ને ઠેકાણા મને દાઇદોને
એવો કોણ છે ખલાસી મને કૈદોને
એના થામ ને ઠેકાણા મને દાઇદોને
રેવાડો, રેવાડો, રેવાડો જ્યાં છાઇએ
રેવાડો, રેવાડો, રેવાડો
વેહવા દો, વેહવા દો, વેહવા દો, આહી
રેવાડો, રેવાડો, રેવાડો, આહી

એવો કોણ છે ખલાસી મને કૈદોને
ગોતીલો તમે ગોતીલો ગોતીલો ગોતીલો

[ગાથા 2]
ખેવાયા, ઓ ખેવાયા
હમબો રે હઈ, હઈ, હઈયા
નિકલીજા લૈને તુ તારી નઈયા
હમબો રે, હઈ, હઈ
હમબો રે હઈ, અએ
ખેવાયા, ઓ ખેવાયા
હમબો રે હઈ, હઈ, હઈયા
નિકલીજા લૈને તુ તારી નઈયા
હમબો રે, હમબો રે હઈ, હઈ, હઈયા

[પૂર્વ-ગાથા]
એ વેહવા દો, વેહવા દો, વેહવા દો જ્યાં વહિએ
વેહવા દો વેહવા દો, વેહવા દો

[ગાથા]
નથી જે માઝામા
ખાલી વાવતા ધજા મા
એવો હાડ નો પ્રવાસી ગોતીલો
એવો કોણ છે ખલાસી મને
ઓ ખેવાયા
એવો કોણ છે પ્રવાસી મને
હઈ, હઈ, હઈયા
એવો કોણ છે ખલાસી મને
લૈજા નઈયા
ગોતીલો, તમે ગોતીલો ગોતીલો
એવો કોણ છે ખલાસી મને
ઓ ખેવાયા
એવો કોણ છે પ્રવાસી મને
હઈ, હઈ, હઈયા

[પૂર્વ-ગાથા]
નથી જે માઝામા
ખાલી વાવતા ધજા મા
એવો હાડ નો પ્રવાસી ગોતીલો
એ, ગોતીલો, તમે ગોતીલો ગોતીલો


Khalasi  Lyrics Meaning in English/Gujarati 

 [Intro]

 Gotilo, tame gotilo gotilo gotilo gotilo, 
tame gotilo gotilo gotilo 
Nathi je majhaama
 Khaali vaavataa dhajaa maa 
Evo haad no pravaasi gotilo Gotilo, 
tame gotilo gotilo gotilo Gotilo, 
tame gotilo gotilo gotilo
 Nathi je majhaama 
Khaali vaavataa dhajaa maa
 Evo haad no pravaasi gotilo 

[Verse 1] 
Kaanthethi jaa tu jaa,
 dariye Dariye thi jaa tu jaa, 
taliye Kaanthethi jaa tu jaa Gotilo,
 tame gotilo gotilo gotilo, 
ohho Kaanthethi jaa tu jaa-jaa
 Dariye thi jaa tu jaa, 
taliye Kaanthethi jaa tu jaa Gotilo, 
tame gotilo gotilo gotilo

[Pre-Chorus]
 Ae vehva do, vehva do,
 vehva do jyan vahiye Vehva do vehva do, vehva do Revaado, 
revaado, revaado 
jyaan chhaiye Revaado, revaado, revaado 
Vehva do, vehva do, vehva do,
 have Revaado, revaado, revaado, have

[Chorus] 
Nathi je majhaama 
Khaali vaavataa dhajaa maa
 Evo haad no pravaasi gotilo
Evo kon chhe khalaasi
 mane kaidone
 Enaa thaam ne thekaana 
mane daidone 
Evo kon chhe khalaasi 
mane kaidone Gotilo,
 tame gotilo gotilo gotilo
 Evo kon chhe khalaasi 
mane kaidone
 Enaa thaam ne thekaana 
mane daidone
 Evo kon chhe khalaasi
 mane kaidone Gotilo, 
tame gotilo gotilo gotilo

[Verse 2] 
Khevaiyaa, o khevaiyaa Hambo re hai, 
hai, haiyaa 
Niklijaa laine tu taari naiyaa
 Hambo re, hai, hai Hambo re hai, ayeKhevaiyaa, 
o khevaiyaa Hambo re hai,
 hai, haiyaa Niklijaa laine tu taari naiyaa Hambo re, 
hambo re hai, hai, haiyaa

[Pre-Chorus] 
Ae vehva do, vehva do, 
vehva do jyan vahiye Vehva do vehva do, 
vehva do Revaado, revaado, revaado jyaan chhaiye Revaado, 
revaado, revaado Vehva do, vehva do, vehva do, 
ahi Revaado, revaado, revaado, ahi

[Chorus]
 Nathi je majhaama Khaali vaavataa dhajaa maa
 Evo haad no pravaasi gotilo 
Evo kon chhe khalaasi
 mane kaidone
 Enaa thaam ne thekaanaa
 mane daidone
 Evo kon chhe khalaasi mane kaidone gotilo,
 tame gotilo gotilo gotilo 
Evo kon chhe khalaasi mane kaidone
 Enaa thaam ne thekaanaaane daidone

 [Post-Chorus] 
Are, jadelu na shodhe
 Ane shodhelu na gote
 Evo khaarvo khalaasi goti lo

[Verse 3]
 Are, kinaaraa toh sthir ane salaamat hoy
 Pan maanas ena maate nathi sarjaano 
Arre kharvo khalasi toh ee kehvaay 
Ke je fanidhar naag jeva dariya ni haame utre Ane utarvu pade kaaranke...
 Kinaare to Khaali pade
 naani naani pagli ne 
Naanaa eva sapnaa ni ret vaali dhagali ne 
Tofaano taraap maare Halesaao haanfi jaay 
Toy jeni himmat Ane haam nahi haanfe
 Evo khaarvo khalaasi 
Evo haadno pravaasi
 Evo khaarvo khalaasi 
Evo haadno pravaasi

[Hook]
 Gotilo, gotilo Gotilo, gotilo Gotilo, 
gotilo Gotilo, gotilo
 Potaanaa j dariyaamaa 
Potaanij dubkithi Jaatnu amulu moti lo 
Nathi je majhaama 
Khaali vaavataa dhajaa maa 
Evo haad no pravaasi gotilo

[Chorus] 
Evo kon chhe khalaasi mane
O khevaiyaa 
Evo kon chhe pravaasi mane Hai, 
hai, haiyaaEvo kon chhe khalaasi
 mane Laija naiyaa Gotilo,
 tame gotilo gotilo 
Evo kon chhe khalaasi mane
 O khevaiyaa 
Evo kon chhe pravaasi mane Hai,
 hai, haiyaa 
Evo kon chhe khalaasi 
mane Laija naiyaa Gotilo, 
tame gotilo gotilo

[Chorus] 
Evo kon chhe khalaasi mane 
O khevaiyaa
 Evo kon chhe pravaasi mane Hai, 
hai, haiyaa 
Evo kon chhe khalaasi mane 
Laija naiyaa Gotilo,
 tame gotilo gotilo
 Evo kon chhe khalaasi mane 
O khevaiyaa 
Evo kon chhe pravaasi mane Hai, 
hai, haiyaa

[Outro]
 Nathi je majhaama
 Khaali vaavataa dhajaa maa 
Evo haad no pravaasi gotilo Ae, 
Gotilo, tame gotilo gotilo 


Aditya Gadhavi ના અન્ય Virel Songs Also Visit This 👇👇👇


KHALASI LYRICS COKE STUDIO GUJARATI SONG VIDEO 
एक टिप्पणी भेजें

Connect with me.

और नया पुराने